تحصیل در کالج مد لندن

تحصیل در کالج مد لندن

لندن کالج مد مدرن میراث و پاسخ به تغییر در عمل طراحی آن را به عنوان یک پیشگام جهانی ارائه دهنده آموزش مد، تحقیق و مشاوره قرار داده است.

کار مدرسه لندن بر توسعه ایده متمرکز است: کارکنان و دانشجویان کالج مد در لندن از مد و فعالیت های تاریخی و فرهنگی برای مبارزه با برنامه های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی استفاده می کنند. این، همراه با رویکرد کسب و کار و مدرک مدرن و ارتباطات مدرسه لندن مدرسه با صنایع مد و سبک زندگی جهانی، پایه و اساس ماموریت خود را به “مد آینده” است.

مشاوره رایگان